A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Prezentarea publică a Raportului „Evaluarea situației copiilor plasați în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei și Hîncești în proces de dezinstituționalizare”.

La 18 decembrie 2017, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a prezentat public studiul tematic „Evaluarea situației copiilor plasați în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei și Hîncești în proces de dezinstituționalizare”.

Studiul are scopul de a evalua nivelul de respectare a drepturilor copiilor cu dizabilităţi mintale din cadrul Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale Hîncești și Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei prin prisma următoarelor aspecte: tipul serviciilor sociale oferite copiii cu dizabilităţi plasaţi în instituțiile respective; condiţiile, termenul de plasament şi procedura de pregătire pentru integrare socială a copiilor cu dizabilități mintale; exeistența/ inexistența unui plan strategic privind serviciile sociale de care urmează să beneficieze copiii cu dizabilităţi în comunitate. Un alt aspect relevat în cadrul studiului ține de impedimentele cu care se confruntă administraţia instituţiilor rezidenţiale vizate și subdiviziunile de asistenţă socială (DASPF) în procesul dezinstituţionalizării.

În cadrul evenimentului de prezentare a studiului, Ombudsmanul copiilor a menționat că fiecare copil cu dizabilitate necesită asistenţă multidisciplinară individualizată, pentru a putea fi integrat în societate. Doar integrat în comunitate un copil are şanse pentru o dezvoltare armonioasă în condiții nediscriminatorii, pentru oportunitatea de a-și valorifica șansele. Din aceste considerente, Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului este ferm în demersul său de a reitera importanţa oferirii de suport multidisciplinar fiecărui copil cu dizabilitate, pentru a-i putea da şansa de a se integra în societate şi, respectiv, de a duce un mod de viaţă decent și demn.

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului apreciază eforturile statului, în special ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în eficientizarea procesului dezinstituționalizării. Maia Bănărescu a remarcat că din 2015 nu se mai instituționalizează copii, aceștia fiind plasați în familii biologice sau extinse, oferindu-li-se servicii sociale. Și în instituțiile în care sunt plasați la moment copiii cu dizabilități mentale sunt înregistrate îmbunătățiri ale condițiilor de trai, dar și ale programelor educaționale oferite beneficiarilor.

Alături de acestea, Ombudsmanul a subliniat rolul și importanța organizațiilor non-guvernamentale, în special AO ”Keystone Human Services International Moldova” care a fost implicată activ în procesul de dezinstituționalizare a copiilor cu dizabilități mintale un timp îndelungat.

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a evidențiat că în Casele-internat pentru copii cu deficiențe mintale din Orhei și Hâncești copiilor le sunt oferite condiții materiale, de trai,  satisfăcătoare, aceștia nefiind lăsați  fără asistență, chiar și la atingerea majoratului (în cazul în care nu se identifică un serviciu alternativ). Alte aspecte pozitive identificate sunt: existența diferitor specialiști în statul de personal, tendința de dezvoltare a serviciilor din cadrul instituțiilor, crearea și funcționarea echipei multidisciplinare atît la evaluarea situației copilului cît și la reevaluarea situației acestuia, stabilirea parteneriatelor public-privat, care oferă asistență tehnică, pe alocuri și ajutoare materiale/umanitare.

Cu toate acestea, studiul „Evaluarea situației copiilor plasați în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei și Hîncești în proces de dezinstituționalizare” scoate în evidență faptul că Regulamentul cadru privind organizarea și funcționarea Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale nu prevede  norme care să reglementeze procedura de pregătire a beneficiarilor pentru dezinstituționalizare, procedura de dezinstituționalizare, incluziunea socială și monitorizarea postdezinstituționalizare. De asemenea, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului reiterează lipsa, la nivel național, a unei baze de date dezagregate după tipul de dizabilitate al copilului, care, în opinia Ombudsmanului, este unul din impedimente pentru dezvoltarea serviciilor necesare adaptate necesităților, situație valabilă și la nivel local. Informațiile colectate de la subdiviziunile de asistență socială teritoriale indică faptul că, în unele raioane, copiilor plasați în serviciul Asistența Parentală Profesionistă sau în Centre de plasament nu li se mai oferă prestațiile sociale (alocația de invaliditate, compensația pentru transport) deși este contrar legii. La fel,  au fost identificate unele lacune în procesul dezinstituţionalizării cum ar fi: cooperarea defectuoasă între serviciile intersectoriale responsabile de incluziunea socială a persoanelor/copiilor cu dizabilități, lipsa surselor financiare, ceea ce blochează dezvoltarea serviciilor sociale alernative.

La acest aspect, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului recomandă:

-        Dezvoltarea unei baze de date dezagregate după tipul de dizabilitate care ar genera statistici privind numărul persoanelor/copiilor cu dizabilități, inclusiv  din raioanele țării.

-        Asigurarea tuturor copiilor cu dizabilități cu prestații sociale întru respectarea interesului superior al copilului;

-        Planificarea și repartizarea uniformă a mijloacelor financiare către DASPF.

Potrivit Studiului, interesul superior al copilului este neglijat atât la etapa de pregătire pentru dezinstituționalizare, în procesul de dezinstituționalizare, cât și în cel de incluziune socială. Unele familii unde au fost readuși copiii, nu sunt pregătite nici psihologic și nici material pentru a-și îngriji copilul cu deficiențe mentale severe care adesea manifestă și alte boli asociative și face procesul de îngrijire mai dificil. Din aceste considerente, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului recomandă stabilirea unui sistem concret de intervenție a fiecărui subiect de drept în procesul de pregătire psihologică și materială a familiei pentru îngrijirea persoanei/copilului cu dizabilitate mintală și stabilirea unui sistem clar de suport în procesul incluziunii sociale a copilului.

În cadrul Casei-internat pentru copii cu deficienţe mintale Hînceşti sunt înregistraţi 270 de tutelaţi, dintre care 59 sunt minori şi 203 adulţi. Capacitatea disponibilă a Casei internat pentru copii cu deficienţe mintale este de 315 de locuri.

În cadrul Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei sunt înregistrați 203 de beneficiari, dintre care 46 de copii și 157 de adulți. Din numărul total de tutelați: 32 sunt în scaune cu rotile, 40 sunt imobilizați la pat, 10 din ei manifestă deficiențe de vedere, 14 dintre ei manifestă deficiențe de auz.

În ceea ce privește situația copiilor plasați în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei și Hîncești în proces de dezinstituționalizare, studiul scoate în evidență următoarele probleme:

-  Neconcordanța actelor din dosarul personal al beneficiarilor (după formă/conținut) și actele normative și anume: îndreptarea MSMPS, certificatul de evaluare complexă a tutelatului, planul individualizat de lucru, programul individual de reabilitare și incluziune socială emis de CNDDCM;

-  Din numărul total de beneficiari circa 70% sunt maturi;

-  Existența unui număr preponderent mai mare a specialiștilor medicali decît a specialiștilor din domeniul protecției sociale (asistent social, psiholog, psihoterapeut, psihopedagog, educator, logoped);

-  Lipsa psihologilor/psihoterapeuților și a asistenței psihologice calificate în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale severe din or. Orhei și or. Hîncești;

-  Dezactivarea polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală tutelaților la atingerea majoratului, ceea ce încalcă dreptul la asistență medicală obligatorie persoanelor aflate în custodia statului;

-  Insuficiența mobilierului necesar pentru copii din Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei.

                                                                                 

În acest context Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a venit cu un șir de recomandări:

-  Revizuirea sistemului de protecție socailă a persoanelor cu dizabilități mintale severe (în vederea delimitării persoanelor adulte de minori);

-  Instituirea în statele de personal a funcției de psiholog/psihoterapeut;

-  Reexaminarea modului de remunerare a personalului angajat în instituții psihoneurologice, reieșind din specificul și riscurilor cărora angajații sunt expuși;

-  Asigurarea tuturor tutelaților din Casele – internat pentru copii cu deficiențe mintale severe cu asistență medicală obligatorieîn conformitate cu art. 4 al Legii nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;

-  Asigurarea suportului necesar în achiziționarea mobilierului și tehnicii necesare.

 

 Raportul „Evaluarea situației copiilor plasați în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei și Hîncești în proces de dezinstituționalizare”.