A A A

Un grup de locuitori din satul Obreja Veche, raionul Făleşti a fost repus în drepturi urmare a intervenirii avocatului parlamentar Anatolie Munteanu.

În adresa Reprezentanţei Bălţi a CpDOM a parvenit petiția colectivă a locuitorilor satului Obreja Veche (83 persoane), în care semnatarii  şi-au exprimat  dezacordul cu decizia organului deliberativ prin care au fost privaţi de un teren (fostul depozit din sat) din cauză că acesta a fost atribuit în arendă unei alte persoane pentru stîna de oi.

În cadrul controlului efectuat s-a stabilit că, prin hotărîrea Consiliului comunei Obreja Veche «Cu privire la examinarea cererilor de la cetățenii comunei» din 20.06.2012, s-a decis de a atribui în arendă cetăţeanului M. C. un teren agricol cu suprafața de 0,60  al fostului depozit din sat. Ulterior, Primăria satului Obreja Veche a încheiat cu persoana dată un contract de arendă a terenului agricol, înregistrat în Registrul Primăriei pe 23.07.2012 sub numărul 602.

De asemenea s-a constatat că  bunul nominalizat a fost atribuit în folosință temporară contrar prevederilor legislației naționale în vigoare, deoarece nu a fost organizată procedura de licitaţie. Asta în condiţiile în care  în alineatul 5 al articolului 77 din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, este prevăzut că „înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică”. La fel, conform p.4 lit.d) din Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009, „decizia privind expunerea la licitaţie a bunurilor este luată de autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea”.

Totodată este de remarcat faptul că p.11 și p.12 din Regulament reglementează exhaustiv întreaga procedură de scoatere la licitație funciară pentru a obține dreptul de arendă a unui teren agricol ce se află în proprietatea unității administrativ teritoriale, procedură ce nu a fost organizată de către autoritatea publică locală.

Mai mult ca atît, şi art.1 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului» nr.1308 din 25.07.1997 prevede că „darea în arendă a terenurilor agricole este efectuată prin concurs sau licitație publică”

De asemenea  al.2 art.8 din Legea privind administrația publică locală stipulează că„în problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale pot fi organizate, cu această parte, diverse forme de consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii, iar proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în conformitate cu legea”.

Astfel, s-a constatat că autoritatea publică locală, prin decizia sa, a prejudiciat interesul unui grup de cetățeni din localitate, admiţîndu-se numeroase abateri de la normele Constituției (al.1 art.39; al.1 art.53; al.1 art.109).

Avînd în vedere circumstanţele menţionate, avocatul parlamentar a expediat autorităţii publice locale un aviz prin care a solicitat anularea deciziei Consiliului comunei Obreja Veche privind atribuirea în arendă cetăţeanului M.C. a terenului agricol disputat și rezilierea contractului de arendă întocmit ulterior între primărie şi persoana vizată.  Dat fiind că Primăria satului Obreja Veche nu a prezentat avocatului parlamentar un răspuns, Anatolie Munteanu   a chemat în judecată autoritatea publică locală vizată.

După examinarea cererii de chemare în judecată, Judecătoria Făleşti a decis anularea deciziei comunei Obreja Veche. Între timp, la data pronunţării hotărîrii în cauză,  Consiliul comunei a anulat din proprie iniţiativă decizia şi a reziliat contractul de arendă.