SCURT ISTORIC

Oficiul Avocatului Poporului din Moldova este o instituţie similară institutelor europene şi internaţionale ale ombudsmanilor şi funcționează în baza Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanului) nr. 52 din 03.04.2014.

Anterior instituția se numea Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, care activa din 1998 în baza Legii cu privire la avocaţii parlamentari, nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 în calitate de mecanism nejudiciar important de apărare a drepturilor omului în Republica Moldova. CpDOM era format din 4 avocaţi parlamentari, egali în drepturi, unul dintre care specializat în problemele de protecţie a drepturilor copilului (Avocat al copilului), din funcţionari, care asigurau avocaţilor parlamentari asistenţă organizatorică, informaţională, ştiinţifico-analitică, economico-financiară, precum şi patru Reprezentanţe amplasate în: Bălţi, Cahul, Comrat (Unitatea Teritorială Autonomă ,,Gagauz-Yeri’’) şi Varniţa, activînd ca subdiviziuni teritoriale ale instituţiei.

Reprezentanţele Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova Bălţi, Cahul şi Comrat au fost deschise în 2001 prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova. În 2012 a fost deschisă o nouă Reprezentanţă în satul Varniţa, raionul Anenii Noi.

Prin semnarea şi ratificarea de către Republica Moldova a Protocolului Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor tratamente crude, inumane sau degradante, în vigoare din 24 iulie 2006, care prevede instituirea unor mecanisme independente pentru prevenirea torturii la nivel naţional, Instituţia Avocaţilor Parlamentari a fost investită cu misiunea respectivă. În scopul acordării asistenţei în exercitarea atribuţiilor avocaţilor parlamentari în calitate de Mecanism Naţional de Prevenire a Torturii, care vizează efectuarea vizitelor preventive în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate a fost creat un Consiliu consultativ.

La 20 martie 2008 prin modificările operate la Legea cu privire la avocaţii parlamentari la 20.03.2008, a fost introdus mandatul Avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului. La 16-18 noiembrie 2009, în Geneva Subcomitetului de acreditate al Comitetului Internaţional de Coordonare a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului a acreditat Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova cu statutul B fapt ce denotă capacitatea Instituţiei avocaţilor parlamentari de a-şi realiza sarcinile în domeniul protecţiei drepturilor omului, dînd dovadă de o plusvaloare exprimată prin recunoaşterea instituţiei pe plan internaţional.

Oficiul Avocatului Poporului din Moldova este membru al organizaţiilor internaţionale: INSTITUTUL INTERNAŢIONAL AL OMBUDSMANULUI, INSTITUTUL EUROPEAN AL OMBUDSMANULUI, ASOCIAŢIA OMBUDSMANILOR ŞI MEDIATORILOR FRANCOFONI. Creată ca o autoritate publică independentă, care să asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, Oficiul Avocatului Poporului este autoritatea care favorizează echilibrul între autorităţile publice şi societate, contribuie la apărarea drepturilor omului prin prevenirea încălcării acestora şi repunerii în drepturi, la perfecţionarea legislaţiei ce ţine de domeniu şi educarea juridică a populaţiei, aplicând procedeele prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Sigla veche a Centrului pentru Drepturile Omului a fost creată în 1998 de Gheorghe Munteanu, maestru în arte. Sigla reprezintă mîna dreaptă, care semnifică conştiinţa. Cartea în formă deschisă din interiorul palmei este instrumentul indispensabil al oricărui apărător de drepturi – Legea Supremă. Balanţa din interiorul cărţii personifică atribuţiile Avocaţilor Parlamentari în calitate de mediatori între cetăţeni şi autorităţile publice. La fel, are menirea să “cîntărească” în mod independent şi imparţial interesele fiecărei părţi. Culoarea albastră este simbolul luptătorilor, al persoanelor care tind spre perfecţiune, linişte, pace şi libertate.

ALEXEI POTINGA, Avocat parlamentar, Directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova (1998-2003)

Studii: superioare juridice; Doctor în drept.

Activitate de muncă: consultant juridic al Sovietului Raional al Colhozurilor Criuleni;consultant juridic al Sovietului Republican al Colhozurilor; în perioada 1983-1998 – procuror, şef al Secţiei contribuire la exercitarea justiţiei de cauze civile a Procuraturii Generale a Republicii Moldova; Consilier juridic de stat de rangul III.

MIHAIL SIDOROV, Avocat parlamentar (1998-2001)

Studii: superioare juridice.

Activitate de muncă: judecător, preşedinte al judecătorieipopulare raionale; membru al judecătoriei Supreme al RSSM;şef-adjunct al Serviciului Secretariatului Sovietului Suprem al R.Moldova; prim-viceministru al Justiţiei;în perioada 1994-1998 - deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, culte, minorităţi naţionale.

CONSTANTIN LAZARI, Avocat parlamentar(1998-2002)

Studii: superioare juridice; Doctor în drept internaţional public.

Activitate de muncă: în perioada 1997-1998 activează în calitate de consultant în serviciul Consiliului Suprem de Securitate, aparatul Preşedintelui Republicii Moldova.

RAISA APOLSCHII, Avocat parlamentar, Directorul Centrului pentru Drepturile Omului (2003-2008)

Studii: superioare juridice.

Activitate de muncă: judecător, Judecătoria sectorului Ciocana, mun. Chişinău (1989-1994); avocat Baroul de avocaţi din Republica Moldova (1994-2003). Actualmente deputat în Parlamentul R.Moldova.

 

ALINA IANUCENCO, Avocat parlamentar(2001-2004)

Studii: superioare juridice;

Activitate de muncă:executor judiciar, judecătoria raionului Octombrie, Chişinău; judecător, Judecătoria raionului Lenin, Chişinau; judecător, Judecătoria Supremă a Republicii Moldova; judecător-asistent, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. Judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. Decorată cu ordinul "Gloria Muncii".Alina Ianucenco este prima femeie ombudsman din republică

 

IURII PEREVOZNIC , Avocat parlamentar (2003-2008)

Studii: superioare juridice;

Activitate de muncă: ajutor superior al procurorului, Procuratura sectorului Rоscani, mun. Chişinau (1993-2000); şef-adjunct de secţie, Procuratura Generală a Republicii Moldova (2000-2003). Actualmente activează în Procuratura Generală a Republicii Moldova.

 

IVAN CUCU, Avocat parlamentar (2005 - 2008)

Studii: superioare juridice;

Activitate de muncă: activitate în avocatură de peste 30 de ani: avocat stagiar (1970-1971); avocat la consultanţăjuridică, mun. Chişinău (1972, din 1974); membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova (1976-1987, 1998-2002); lector universitar, Universitateade Stat din Republica Moldova (1980-1985); Membru al Comisiei Electorale Centrale (2003); în perioada 2003-2005 a deţinut funcţia de membru permanent al Comisiei Electorale Centrale,inclusiv vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale.

OLEG EFRIM, Avocat parlamentar( 2008-2009)

Studii: superioare juridice, Universitatea de Stat din Moldova, Doctorand,

Experienţa profesională: Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova "CONTACT", Consilier juridic, Coordonator de programe, Expert la elaborarea studiului ONG -le din Moldova, Avocat - partener , Biroul asociat de avocaţi "Avornic&Partenerii" , director al Centrului de drept necomercial Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept Lector universitar superior, Consilier juridic in cadrul proiectului UNDP "Centrul de implementare a proiectelor şi programelor", actualmente Ministru al Justiţiei. 

 La 30 octombrie 2008 Parlamentul Republicii Moldova în temeiul art.4, art.5 alin (1) şi (2), art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari a adoptat Hotărîrea nr.222-XVI prin care au fost numiţi în funcţia de avocaţi parlamentari pentru un mandat de 5 ani: Munteanu Anatolie; Grigoriu Aurelia; Plămădeală Tamara. Prin Hotărîrea Parlamentului nr. 134 din 01.07.2010 în funcţia de avocat parlamentar a fost numit domnul Lazăr Tudor pentru un mandat de 5 ani.
 

ANATOLIE MUNTEANU, Avocat parlamentar, Directorul Centrului pentru Drepturile Omului (2008-2015)

A fost numit în funcţie în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222-XVI din 30.10.2008 privind numirea în funcţia de avocat parlamentar.
Fost preşedintele al Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii.
Studii: superioare juridice; Magistru în drept
Activitate profesională: ajutor al procurorului raionului Floreşti;
ajutor superior al procurorului judeţului Chişinău;
procuror, şef al Secţiei judiciar-penale a Procuraturii Generale;
procuror, şef-interimar al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale
 

AURELIA GRIGORIU, Avocat parlamentar (2008-2015) a fost numită în funcţie în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222-XVI din 30.10.2008

Studii: superioare juridice; Magistru în drept; Magistru al administraţiei publice; Aspirant;

Activitate profesională: specialist în domeniul la Direcţia Resurse Umane transportul feroviar; consilier, Comitetul executiv, sectorul Centru, mun. Chişinău; director, Firma juridică ,,Vistarn’’; Colegiul avocaţilor din Republica Moldova, avocat licenţiat, Biroul individual de avocaţi ,,Aurelia Grigoriu’’

 

TAMARA PLĂMĂDEALĂ, Avocat parlamentar de protecţie a drepturilor copilului (2008-2015) în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222-XVI din 30.10.2008 privind numirea în funcţia de avocat parlamentar;

Studii: superioare juridice;

Activitate profesională: profesor istorie şi drept, Şcoala Profesională Tehnică nr.2, s.Cuhureştii de Sus, r-nul Camenca; preşedinte, Cartelul Ţărănesc ,,Sfîntul Gheorghe’’, filiala raionului Şoldăneşti;consultant juridic, Proiectul ,,Programul Naţional Pămînt’’; consultant juridic, Programul asistenţă pentru fermieri privaţi (PAFP);specialist marketing, Proiectul CFR Orhei; consultant juridic, OO Agrodrept-Moldova;consilier, Consiliul raional Orhei.

 

TUDOR LAZĂR, Avocat parlamentar (2010-2015)

,,Respectarea drepturilor omului este o obligație a tuturor. Respectînd drepturile altuia, te respecți pe tine însuți. Promovînd acest principiu, ombudsmanul contribuie la consolidarea societății unde toleranța și egalitatea tuturor persoanelor în fața legii sînt onorate, iar ura și acțiunile agresive nu-și găsesc loc.” Tudor Lazăr

A fost numit în funcţie prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 134 din 01.07.2010.

 

Studii: licențiat în drept, conferenţiar universitar,  Doctor în Drept

           

Activitate profesională:

1979-1981      Judecătoria Cimişlia,  executor judecătoresc;

1981-1990      Ministerului Afacerilor Interne;comisar-adjunct;

1990-1996      Judecătoria Cimişlia, judecător;

1996-1998      Tribunalul Chişinău, judecător;

1998-2002      Curtea de Apel a Republicii Moldova,  judecător;

2002-2005      Primăria mun. Chişinău, Direcţia Juridică,  şef de direcţie; 

2005-2010      Universitatea de Studii Europene, prorector, conferenţiar universitar