A A A

Reprezentanța Bălți a Oficiului Avocatului Poporului a soluționat prin mediere cazul unui elev

La 04 august 2016  în cadrul Reprezentanței Bălți a Oficiului Avocatului Poporului a fost înregistrată petiția cet. S.Gh. în care petiționara invoca încălcarea dreptului la studii a copilului său,   student la un Colegiul din Rîșcani, manifestat prin reținerea nejustificată și refuzul eliberării documentelor de studii din partea administrației colegiului.

Petiționara relatează că în septembrie 2015, feciorul dînsei  a fost înmatriculat la studii în  Colegiului. Colegiul a pus la dispoziția studentului loc de cazare în cămin, în acest sens fiind încheiat, într-un singur exemplar un contract de locațiune. În luna ianuarie 2016, în rezultatul unui conflict care a avut loc și în care a fost implicat și fiul petiționarei, a decis ca acesta să părăsească locul de trai în cămin și a găsit o gazdă particulară unde începînd cu data de 15 ianuarie 2016 pînă în luna iunie 2016 a și locuit Gh.M.. Cu toate că Gh.M. a locuit în luna ianuarie 2016 în căminul oferit de colegiu doar jumătate de lună, în vederea evitării  oricăror neplăceri/conflicte a achitat suma integrală lunară de 136 lei cu titlu de plată petru cazare în cămin.

Din motive personale, Gh.M. a decis să continue studiile la alt Colegiu    Despre faptul că intenționează să continue studiile alt  Colegiu  a fost discutat în prealabil cu administația colegiului,  fiindu-i comunicat aspectul prezentării actelor de studii de la actualul colegiu în vederea înmatriculării. La data de 26.07.2016, a Gh.M. a solicitat printr-o cerere în scris, eliberarea actelor de studii în vederea prezentării acestora întru înmatricularea la o altă  instituție de învățămînt.  Solicitarea însă nu a fost satisfăcută pozitiv pe motiv că administrația Colegiului invocă o creanță, ceea ce constituie suma pentru 5 (cinci) luni de cazare (februarie – iunie 2016) a studentului Gh.M. căminul studențesc. Petiționara nu recunoaște creanța înaintată pe  motiv că fiul ei nu a locuit în toată această perioada în cămin. Susține că, neeliberarea documentelor de studii din partea administației colegiului constituie o încălcare și îngrădește dreptul la studii a copilului la instituțiade învățămînt nou desemnată.

În cadrul investigării acestui caz, Reprezentanța Bălți a Oficiului Avocatului Poporului a solicitat administrației Colegiului să se expună asupra temeiurilor de fapt și drept, în ceea ce privește refuzulș de a elibera documentele de studii solicitate. 

În baza răspunsului din 12.08.2016, administrația Colegiului  a comunicat că a înregistrat cererea elevului Gh.M. din 26.07.2016 de eliberare a documentelor de studii. Solicitarea însă nu a fost satisfăcută din motiv că acesta un și-a onorat obligațiunile conform contractului de locațiune nr.160 din 01.09.2015, cererea de reziliere a contractului de locațiune nu a fost depusă, respectiv locul în cămin a fost păstrat.  Suplimentar, la acestea, se menționează că conform indicației Inspecției Financiare nr.27.02-09/422 din 08.04.2015 au fost preîntîmpinați în ceea ce privește întreprinderea măsurilor legale pentru încasarea datoriilor înregistrate inclusiv prin înaintarea acțiunilor civile în instanțele de judecată. La fel se comunică despre faptul că elevul Gh. M. a fost avizat prin scrisoare despre motivul neeliberării actelor de studii.

În cadrul discuției telefonice, reprezentantul administrației Colegiului, s-a expus părerea și viziunea că documéntele de studii vor fi reținute pînă cînd taxa de cazare pretinsă un va fi achitată, aspect care poate dura nelimitat în timp.

Examinarea acestui caz a trezit îngrijorarea Reprezentanței Bălți a Oficiului Avocatului Poporului, în aspect de respectare a drepturilor copilului, care în conformitate cu prevederile constituționale se bucură de protecție, precum și prin prisma faptului că cererea de eliberare a documentelor de studii a rămas fără o justă examinare din partea administrației Colegiului, eliberarea documentelor fiind condiționată doar de achitarea taxei de cazare  cu care părinții elevului nu sunt de acord iar începutul anului de studii este aproape înmatricularea prin transfer în timpul anului școlar fiind mai anevoioasă deoarece e condiționată de mai mulți factori.

În acest context, prin ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, Republica Moldova s-a angajat să protejeze copiii de orice gen de discriminare, să le asigure o bună securitate socială  şi condiţii pentru dezvoltare intelectuală şi fizică cît mai completă.

 Mai cu seamă, în art.3 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului se menţionează că ”în toate acţiunile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de protecţie socială, de către tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, interesele  superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate.”

Avînd în vedere că dreptul la învățătură în Republica Moldova este garantat (art.35 Constituția Republicii Moldova ), ocrotirea de către stat a copilului constituie o preocupare politică, socială şi economică de prim ordin, acțiunile administrației  instituției de învățămînt menționate nu pot fi tolerate și nu se încadrează în prioritățile stabilite de Stat  în domeniul protecției drepturilor copilului, or îngrădirea accesului la studii manifestat prin neeliberare documentelor de studii a copilului nu poate fi motivat de faptul existenței unei creanțe. 

În procesul examinării cazului, datorită intervenției și implicării șefului Reprezentanței Bălți a OAP, părțile au ajuns la o soluție reciprocă acceptabilă în vederea soluționării cererii prin conciliere. Astfel documntele de studii (certificatul matricolă precum și diploma de studii gimnaziale) au fost înmînate personal de către reprezentanții administrației Colegiului la data de 17.08.2016, iar la data de 18.08.2016 datorită actelor la mînă, copilul a fost înmatriculat la o altă instituție de învățămînt.

La fel părților, le-a fost explicată procedura de soluționare a litigiului iscat privitor la încasarea sumei pentru cazare și anume pe cale amiabilă sau, daca nu ajung la un numitor comun, prin intermediul instanței de judecată.