A A A

Oficiul Avocatului Poporului, acreditat cu statutul A de către Biroul pentru acreditare al GANHRI

Oficiul Avocatului Poporului a fost acreditat de către Biroul  Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI) cu statutul „A”, ceea ce prezintă recunoașterea corespunderi  Instituției Ombudsmanului din țara noastră Principiilor de la Paris, document care include standardele de bază pentru funcționarea instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului.

Anterior, în anul 2009, Instituția Națională de Protecție a Drepturilor Omului din Republica Moldova, pe atunci Centrul pentru Drepturile Omului, a fost acreditată cu statutul B, Subcomitetul pentru acreditare (SCA) al GANHRI avansînd obiecții la legea fondatoare a instituției și privind funcționalitatea acesteia.

Apreciind ”eforturile depuse de Oficiul Avocatului Poporului pentru realizarea recomandărilor SCA din 2009,  sporirea capacității de promovare și protecție a drepturilor omului în colaborare cu reprezentanții societății civile și recunoscînd  provocările de ordin politic și contextul economic în care acesta activează”, Subcomitetul pentru acreditare a propus   reacreditarea instituției cu statutul A (https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20Report%20May%202018%20-%20ENGLISH.pdf).

SCA a salutat  adoptarea Legii nr. 52, legea fondatoare a OAP, exprimîndu-și speranța că, după reacreditarea cu statutul A, Instituția Ombudsmanului din Moldova va întreprinde pașii necesari pentru a continua să-și sporească eficiența și independența, în corespundere cu Principiile de la Paris și recomandările făcute în cadrul evaluării curente

În scopul de a fortifica OAP și a asigura corespunderea totală a acesteia Principiilor de la Paris, SCA a făcut și unele recomandări pe care instituția, dar și autoritățile urmează să le îndeplinească. Acestea se referă la procesul de selectare și numire a Avocatului Poporului, asigurarea pluralismului și diversității în componența echipei Ombudsmanului, finanțării adecvate a OAP, cooperării cu sistemul internațional al drepturilor omului.

 Autorităţile publice sunt încurajate să răspundă în timp util la recomandările OAP şi să furnizeze, după caz,  informații detaliate privind măsurile practice şi sistematice întreprinse de îndeplinire a recomandărilor INDO.

Echipa Oficiului Avocatului Poporului  apreciază decizia Biroului GANHRI ca pe o recunoaștere internațională a activității instituției, ceea ce constituie un stimul pentru intensificarea eforturilor de dezvoltare și consolidare a acesteia și exercitarea cu succes a mandatului de promovare și protecție a drepturilor omului.

Cu această ocazie, angajații instituției mulțumesc  partenerilor  interni (Guvernul, Parlamentul Republicii Moldova, societatea civilă) și externi ai Oficiului Avocatului Poporului (OHCHR, PNUD Moldova, Misiunea Consiliului Europei în Moldova) care au sprijinit acțiunile întreprinse de către angajații OAP pentru îndeplinirea recomandărilor SCA din 2009. 

 

Traducere neoficială

Secvențe (cu referire la Oficiul Avocatului Poporului) din Raportul și Recomandările Subcomitetului pentru Acreditare al GANHRI (SCA) din sesiunea care a avut loc în perioada 14-18 mai 2018 la Geneva.

 

3.4. Moldova: Oficiul Avocatului Poporului din Moldova (OAP)

Recomandarea: SCA recomandă reacreditarea OAP cu statutul A.

SCA apreciază eforturile depuse de OAP și recunoaște provocările de ordin politic și contextul economic în care acesta activează.

SCA salută eforturile depuse de OAP pentru realizarea recomandărilor SCA din 2009 și pentru sporirea capacității sale de promovare și protecție a drepturilor omului în colaborare cu reprezentanții societății civile. SCA salută adoptarea Legii nr. 52, legea fondatoare a OAP.

SCA dorește să sublinieze așteptările sale privitor la faptul că OAP, după reacreditarea cu statutul A, va întreprinde pașii necesari pentru a continua să-și sporească eficiența și independența, în corespundere cu Principiile de la Paris și recomandările făcute de SCA în cadrul evaluării curente.

SCA notează:

  1. 1.    Selectarea și numirea

În corespundere cu articolul 591 3 al Constituției, Avocatul Poporului este numit de Parlament cu o majoritate simplă de voturi ale deputaților.

SCA constată că OAP informează despre faptul că în practică procesul de numire este unul transparent și participativ și că societatea civilă poate participa prin avansarea de candidați și prin oferirea membrilor Comisiei speciale parlamentare de comentarii privitor la alți candidați.

SCA notează că OAP a propus modificarea Legii pentru stabilirea prevederii ca Avocatul Poporului urmează a fi numit de Parlament cu majoritatea absolută de voturi în baza unui proces transparent și participativ.

SCA încurajează OAP să continue promovarea amendării acestor prevederi.

SCA face trimitere la punctul B.1 din Principiile de la Paris și la punctul 1.8 privind „Selectarea și numirea structurilor decizionale ale INDO” din Observațiile Generale.

  1. 2.    Pluralismul și diversitatea

Legea (nr.52) nu include cerința asigurării pluralismului și diversității în componența OAP.

SCA menționează că OAP raportează că componența sa reflectă/ corespunde  acestor principii. Cu toate acestea, ca și o bună practică, SCA consideră că legea fondatoare a unei INDO ar trebui să includă cerința de asigurare a pluralismului și a diversității, dat fiind că aceasta sporește capacitatea INDO de a fi implicată în aprecierea (identificarea) tuturor problemelor din domeniul drepturilor omului, care afectează societatea  în care operează.  Suplimentar, aceasta promovează accesibilitatea INDO pentru toate categoriile de persoane din Republica Moldova.

SCA încurajează OAP să promoveze ideea includerii în legea fondatoare a cerinței ca în componența sa să fie pe larg reflectate toate segmentele societății moldovenești.

SCA face referire la punctul B.1 din Principiile de la Paris și la punctul 1.7 din Observațiile Generale privind „Asigurarea pluralismului INDO”.

  1. 3.    Finanțare adecvată

OAP informează că bugetul său actual nu este suficient pentru realizarea mandatului, în pofida majorării alocațiilor bugetare în ultimii trei ani. SCA notează că, pe lîngă mandatul său de INDO, OAP a mai fost desemnat și MNPT în corespundere cu OPCAT.

SCA subliniază că, pentru a funcționa în mod eficient, un INDO trebuie să fie asigurată cu un nivel adecvat de finanțare, pentru a garanta independența și capacitatea de a-și determina liber prioritățile și activitățile.

De asemenea, trebuie să aibă puterea de a aloca fonduri conform priorităților. În particular, finanțarea adecvată trebuie, într-un nivel rezonabil, să asigure treptat și progresiv  îmbunătățirea activității operaționale a instituției și îndeplinirea mandatului său.

SCA subliniază că, în cazul în care un INDO a fost mandatat cu responsabilități suplimentare, cum ar fi desemnarea în calitate de MNPT, aceasta trebuie să fie asigurată cu finanțarea adecvată,  pentru a-și îndeplini în mod eficient aceste sarcini.

SCA încurajează OAP să continue să pledeze pentru o finanţare adecvată pentru a-și îndeplini eficient mandatului său, inclusiv cel de MNPT.

SCA face trimitere la punctul A.2 și B.2 din Principiile de la Paris și la punctul 1.10 privind „Finanțarea adecvată” și 2.8 privind ”Estimarea performanțelor INDO în calitatea de MNPT”.

  1. 4.    Interacționarea cu sistemul internațional al drepturilor omului

SCA recunoaşte că OPA interacționează cu sistemul internaţional al drepturilor omului într-o măsură substanţială şi că este în proces de instituire a unei subdiviziuni specializate pentru a monitoriza respectarea de către stat a obligaţiilor internaţionale privind drepturile omului.

SCA încurajează OPA să continue cooperarea cu structurile din sistemul internațional al drepturilor omului şi de să-și consolideze capacitatea de a face acest lucru, pledând pentru resurse suplimentare.

SCA recunoaşte că monitorizarea şi colaborarea cu instituțiile/structurile  din  sistemul internaţional al drepturilor omului, în special Consiliul pentru drepturile omului şi mecanismele sale (procedurile speciale și EPU), comitetele ONU,  poate deveni pentru o INDO un instrument eficient în promovarea și protejarea drepturilor omului la nivel național.

SCA subliniază că angajamentul/colaborarea eficientă cu sistemul internaţională a drepturilor omului poate include:

-        prezentarea rapoartelor paralele sau alternative pentru EPU, mecanismele de proceduri speciale și comitetele ONU;

-        făcînd declaraţii în timpul dezbaterilor în fața organismelor de revizuire și Consiliului pentru drepturile omului;

-        asistarea, facilitarea îndeplinirii misiunii și participarea la  vizitele în țară a experților  ONU, inclusiv celor din partea deținătorilor de mandat special, comitetelor, misiunilor de informare, comisiilor de anchetă;

-        monitorizarea și promovarea implementării recomandărilor relevante avansate de structuri ale sistemului de drepturi ale omului.

Luând în considerare prezentul său angajament  cu structurile din sistemul internațional și regional pentru drepturile omului, OAP este încurajat să interacționeze în mod activ cu OHCHR, GANHRI, ENNHRI, alte INDO, precum şi ONG-uri naţionale şi internaţionale.

SCA face referire la punctul A.3 (d) din Principiile de la Paris și punctul 1.4 privind „Interacțiunea cu sistemul internațional din domeniul drepturilor omului” al Observațiilor Generale.

  1. 5.    Recomandările pentru INDO

OAP a informat despre dezvoltarea unui cadru de monitorizare independentă a implementării de către guvern a PNADO, în cooperare cu alte structuri din sfera drepturilor omului, inclusiv societatea civilă. SCA salută această inițiativă.

În îndeplinirea mandatului său, INDO trebuie nu doar să monitorizeze, investigheze și să raporteze privind situația în sfera drepturilor omului în țară, dar și întreprindă activități sistematice și riguroase de urmărire a îndeplinirii recomandărilor sale, de promovare și advocacy pentru implementarea recomandărilor și constatărilor sale, de protecție a celor ale căror drepturi au fost violate. 

Autorităţile publice sunt încurajate să răspundă în timp util la recomandările INDO şi să furnizeze, după caz,  informații detaliate privind măsurile practice şi sistematice întreprinse de îndeplinire a recomandărilor INDO.

SCA încurajează OAP să continue monitorizarea implementării PNADO, precum și a altor recomandări.

SCA face trimitere la punctul A.3 din Principiile de la Paris și punctul 1.6 ”Recomandări pentru INDO” din Observațiile Generale