A A A

Intervenția Avocatului Poporului a înlăturat încălcarea dreptului la pensie pentru limita de vîrstă a mai multor persoane

Avocatul Poporului a fost sesizat de L.S. cu privire la încălcarea de către organele de asigurări sociale a dreptului dînsei la asistență și protecție socială. Această încălcare a fost exprimată prin refuzul de a recepționa actele petiționarei și de a-i stabili pensia pentru limită de vîrstă, conform prevederilor legale în vigoare la 30.06.2017.

Reieșind din materialele prezentate și în cadrul investigării cazului a fost stabilit că la 30.06.2017 L.S. a întrunit cumulativ condițiile privind vîrsta de pensionare şi stagiul de cotizare pentru a beneficia de dreptul la pensie pentru limită de vîrstă,  și anume,  vîrsta de 57 de ani stabilită pentru femei conform prevederilor în vigoare la acea dată.

Începînd cu 01 iulie 2017, prin modificările operate prin Legea nr. 290 din 16.12.2016, vîrsta de pensionare pentru femei constituie 57 ani 6 luni și ulterior conform tabelului nr.2 de la art. 41 din Legea nr. 156 din 14.10.98 cu privire la sistemul public de pensii.    

În conformitate cu prevederile lit. a) alin. (4) al art. 32 din Legea nr.156 din 14.10.98 

termenul de acordare a drepturilor la pensie pentru limită de vîrstă se stabilește de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată.

În lumina prevederilor menționate, la 04.07.2017 solicitanta s-a adresat la Casa Teritorială de Asigurări Sociale Buiucani cu cererea și actele necesare pentru stabilirea  pensiei pentru limită de vîrstă. Deși L.S. se încadrase în termenul de 30 zile, termen ce îi oferă dreptul de a i se stabili pensia de la data îndeplinirii vîrstei de pensionare (30.06.2017), angajații CTAS Buiucani au refuzat  primirea actelor, invocînd faptul că de la 1 iulie 2017 vîrsta de pensionare este 57 ani 6 luni.

L.S. a contestat acțiunile  angajaților CTAS Buiucani prin cererea din 07.07.2017 adresată Casei Naționale de Asigurări Sociale, o copie fiind depusă și la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit răspunsului din 01 august 2017 la cererea  respectivă, oferit de Vicepreședintele CNAS,Casa teritorială de asigurări sociale legitim i-a refuzat în recepționarea cererii privind stabilirea pensiei”.

În cadrul examinării circumstanțelor cazului, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale, responsabili de controlul și aplicarea legislației pentru drepturi sociale au menționat că L.S.  avea la dispoziție doar o singură zi (30.06.2017) pentru a putea beneficia de pensie la vîrsta de 57 ani, iar conform practicii stabilite termenul de 30 de zile prevăzut în art. 32 nu este aplicabil pentru asemenea situație. Totodată,  a fost confirmat faptul că asemenea cazuri au mai fost sesizate și în toate cazurile s-a refuzat recepționarea actelor necesare.

Considerînd nejustificate și ilegale acțiunile reprezentanților organelor de asigurări sociale, care generează încălcarea dreptului la protecție socială, implicit dreptului la proprietate, Avocatul Poporului a  înaintat pe adresa președintelui CNAS un Aviz  prin care a recomandat:

-        Întreprinderea  măsurilor de rigoare pentru repunerea imediată în dreptul la protecție socială, implicit dreptul la proprietate al lui L. S. prin stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă, în conformitate cu prevederile în vigoare la data de 30.06.2017.

-        Pentru neadmiterea unor situații similare pe viitor să dispună aplicarea în mod corect a prevederilor legale menționate de către toți angajații din sistemul de asigurări sociale pentru asigurarea respectării drepturilor omului.  

Avocatul Poporului a accentuat faptul că Constituţia garantează  cetăţenilor  asistenţa  socială  în  caz  de  şomaj,  boală, invaliditate,  văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere  a mijloacelor  de  subzistenţă, în urma unor împrejurări  independente  de voinţa lor (art. 47 alin. (2).

În context a fost menționat că acțiunile lui L.S. la prezentarea actelor pentru stabilirea pensiei  a fost determinat de prevederile legale în vigoare, care îi garantau  asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă, în  limitele termenului stabilit. Situația juridică s-a constituit la momentul îndeplinirii cumulative a condițiilor  de vîrstă și stagiu, cu condiția încadrării în termenul de 30 de zile, termen care nu a suportat modificări ulterioare.

În concluzie,  Ombudsmanul a afirmat că persoana a avut o “speranţă legitimă” şi rezonabilă cu privire la obţinerea prestaţiei sociale prevăzute de legislaţie, aceasta constituind astfel un “bun” în sensul dreptului protejat de articolul 46  din Constituția Republicii Moldova și implicit articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale.

În susținerea afirmațiilor expuse  a reiterat  raționamentele Curții Constituționale a Republicii Moldova[1] generate din jurisprudența sa și din cea a Curţii Europene pentru Drepturile Omului în acest domeniu.      

În acest context, Curtea Constituţională a statuat că drepturile care decurg din sistemele de protecţie socială, deşi nu sînt menţionate expres în Convenţia Europeană, intră totuşi în domeniul său de aplicare, protecţia socială fiind percepută în accepţiunea sa largă, cuprinzînd asistenţa socială şi cea medicală.

Respectiv, prin scrisoarea nr.II-03/10-10575 din 30.10.2017,vicepreședintele CNAS, a informat Avocatul Poporului că Casa teritorială de asigurări sociale Buiucani că L.S. a fost repusă în termen prin stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, începînd cu 30 iunie 2017.  

Totodată,  a fost comunicat că urmează a fi reexaminate cererile persoanelor, care  au depus în termenul stabilit la art.32 alin.(4)  lit.a) din Legea nr.156 din 14.10.1998. Suplimentar,  la solicitare, Avocatul Poporului a fost informat  prin scrisoarea nr.L-2437/17 din 28.12.2017, că au fost reexaminate și stabilite pensii pentru limită de vîrstă la 9 persoane, care s-au încadrat în cerințele menționate mai sus.   

     [1]Hotărîrea nr.27 din 20  decembrie 2011