A A A

Înscrierea în instituțiile de învățămînt trebuie să fie un proces transparent și accesibil, iar drepturile copiilor în cadrul procesului de înscriere trebuie strict respectate

Înscrierea în instituțiile de învățămînt trebuie să fie un proces transparent și accesibil, iar drepturile copiilor în cadrul procesului de înscriere trebuie strict respectate, consideră Avocatul Poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu.

La Oficiul Avocatului Poporului a parvenit o plîngere din partea cet.TV.., locuitoare a municipiului Chișinău, care invoca lezarea dreptului la alegere a instituției de învățămînt.

 Petenta menționa că la data de 18 mai 2016 s-a adresat la Liceul Teoretic “Iulia Hașdeu” din Chișinău cu scopul de a se informa despre procedura și condițiile de înscriere, în clasa a cincea a copilului său. La recepția instituției o   angajată a liceului  i-a interzis petentei accesul în instituție, motivînd că au loc examene și i-a comunicat că documentele vor fi primite începînd cu 13 iunie 2016.

La data de 13 iunie 2016 petenta s-a adresat din nou la liceu, însă directorul liceului Goncear E. a informat-o că pe 31 mai 2016 a primit documentele a 3 copii, care deja au fost înscriși. În final petentei i s-a comunicat că nu mai sînt locuri libere de înscriere, că nu există un registru unde să fie înscrisă lista copiilor ce au depus cerere pentru înscriere și, respectiv, nu are nici un sens să depună cererea.

Petenta ne-a comunicat că la data de 29.06.2016 Direcția generală, educație, tineret și sport a informat-o despre faptul că sînt locuri libere la liceele „Mircea cel Bătrîn” și  „T.Vladimirescu”, însă acceptarea  ofertelor respective nu a fost posibilă pentru petiționară.

Aducem la cunoștință că în temeiul art.138, alin.(1), lit.a) al Codului educației: „Părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copiilor şi elevilor au dreptul să aleagă instituţia de învăţămînt în care să înscrie copilul”.

În conformitate cu art.29, alin.(2) al Codului educației: „Înscrierea în gimnaziu se face în mod obligatoriu, fără probe de concurs, pentru elevii din districtul şcolar corespunzător.”.

Potrivit pct.32 al Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.235 din 25.03.2016: „Școlarizarea elevilor în clasele I-IX se efectuează în districtul școlar arondat instituției, în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/altui reprezentant legal, conform prevederilor cadrului regulamentar stabilit de Ministerul Educației. În limitele locurilor disponibile pot fi școlarizați și elevi din afara districtului școlar”.

De asemenea, în conformitate cu art.35 al regulamentului menționat: „Instituția este obligată să afișeze planul de înmatriculare aprobat și locurile disponibile pentru anul următor de studii pentru clasele ciclului primar pînă la 10 martie și pentru clasele ciclului gimnazial pînă la 25 mai a anului școlar în curs.”.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a intervenit pentru a soluționa situația creată.

Faptul că petenta la data de 18 mai nu a avut acces la informația afișată privind planul de înscriere aprobat și locurile disponibile pentru anul următor de studii denotă lipsa transparenței.

Ținem să menționăm, că atît normele existente în domeniul menționat nu erau respectate și nici nu existau reglementări clare în ceea ce privește perioada în care părinții pot solicita înscrierea copiilor săi la ciclul gimnazial.

Faptul că cet.T.V. refuza să-și înscrie copilul în altă instituție era justificat prin faptul că dumneaei s-a adresat la timp pentru informație, însă din lipsă de comunicare, precum și din lipsa transparenței, acesteia i-a fost îngrădit dreptul la informație, precum și dreptul la alegere a instituției de învățămînt pentru copilul său.

Ombudsmanul consideră că a avut loc o omisiune în procesul organizațional, motiv pentru care petiționara nu trebuie să suporte consecințele acesteia. Mai mult,   petenta este în drept să solicite beneficiul ratat sub forma de a înscrie copilului său la Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu”, deoarece ea ar fi exercitat acest drept dacă nu i-ar fi fost lezat dreptul la informare.

În urma actelor de reacționare (avize și sesizare) înaintate de avocatul poporului Liceului Teoretic „Iulia Hașdeu” din municipiul Chișinău, Direcţiei educaţie, tineret şi sport sectorul Botanica, Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău problema petentei a fost soluționată.

Ombudsmanul a solicitat respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului stabilite prin Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Codul educaţiei al Republicii Moldova şi Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.235 din 25.03.2016; precum și reglementarea procedurii de depunere a cererilor pentru înscrierea copiilor potrivit Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993; asigurarea transparenței prin afișaj informativ privind datele cu referire la înscrierea copiilor, precum și altă informație relevantă.

 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului va monitoriza și în continuare modul de respectare a principiului transparenței la înscrierea în instituțiile de învățămînt.