A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Concurs pentru selectarea unui Expert național pentru elaborarea unui Raport anual cu privire la respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova

 

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI

anunţă

Concurs pentru selectarea  unui  Expert național în scopul de a elabora Raportul anual privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2018.

 

Condiţii de angajare:

-  part time

-  perioada:  o lună din momentul angajării,

  

Limba – română

Volumul  raportului– maxim 60 pagini, Times New Roman 12, interval 1,15, (cu prezentarea tabelelor și diagramelor în Word și Excel)

Termeni de livrare a raportului – 25 decembrie 2018  

 

Sarcini:

 • generalizarea şi analiza informaţiei prezentate de către angajații Oficiului Avocatului Poporului
 • identificarea şi acumularea altor informaţii relevante, date statistice, probleme din domeniu
 • Analiza standardelor internaționale în domeniu și a practicii CtEDO
 •  analiza bunelor practici naţionale şi internaţionale în domeniul respectării drepturilor copilului
 • scrierea Raportului şi livrarea proiectului raportului conform termenelor stabilite
 • participarea la şedinţele publice de consultare a Raportului cu societatea civilă
 • introducerea modificărilor, completărilor şi altor corectări, livrarea variantei finale a Raportului la data stabilită
 • colaborarea şi coordonarea materialului cu Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și cu angajații Oficiului Avocatului Poporului.

 

Condiţiile de plată: în termen de 10 (zile) zile lucrătoare după livrarea produsului final, pe baza raportului de activitate al prestatorului de serviciu, semnat de către Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului.

Indicatorii de performanţă pentru evaluarea rezultatelor:

Executarea lucrărilor va fi evaluată pe baza următorilor indicatori:

 • Finalizarea sarcinilor specificate în compartimentele ”scop” şi ”sarcini” indicate supra.
 • Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea rezultatelor.
 • Calitatea muncii.
 • Flexibilitatea în a răspunde nevoilor instituției ombudsmanului
 • Iniţiativă şi creativitate în realizarea raportului

 

Cerinţe pentru participare la concurs:

-    posedă limba română;

-    are capacitate deplină de exerciţiu;

-    studii universitare, licenţiat în drept sau sociologie;

-    experienţă în implementare, monitorizare şi raportare a Convenţiei ONU cu

     privire la drepturile copilului;

-    capacitate analitică şi de sinteză, abilitate şi experienţă în scrierea rapoartelor  

      analitice;

-   are experiența scrierii (este autor al) materialelor analitice în domeniul

     drepturilor copilului/drepturilor omului;

-    cunoaşterea legislaţiei naţionale şi a standardelor internaţionale în domeniul

     drepturilor copilului;

-    cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, Curţii Supreme de Justiţie şi

      Curţii Europene pentru Drepturile Omului;

-    cunoştinţe avansate de operare Word, Excel;

-    abilităţi excelente de comunicare şi scriere în limba română ;

-    cunoaşterea limbii engleze nivelul B1

 

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

-    Constituţia Republicii Moldova;

-    Codul Familiei al Republicii Moldova;

-    Legea Republicii Moldova cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), nr. 52 din 03.04.2014;

-    Legea pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului

      Avocatului Poporului, nr.164 din 31.07.2015;

-    Principiile de la Paris, adoptate Prin Rezoluția Adunării Generală a Organizației 

     Națiunilor Unite (ONU), nr. 48/134 din 20 decembrie 1993;

-    Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

-    Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, protocoalele adiţionale;

-    Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului;

-    Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării

-    Principiile OPCAT

      sexuale şi a abuzurilor sexuale;

-    Legea R.Moldova privind drepturile copilului, nr. 338 din 15 decembrie 1994  ;

-    Legea R.Moldova privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, nr. 140 din 14 iunie 2013;

-    Legea R.Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea violentei în familie, nr. 45 din 01 martie 2007;

-    Legea R.Moldova cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, nr. 30 din 07 martie 2013;

-    Strategia pentru  protecţia copilului pe anii 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului R.Moldova nr. 434 din 10 iunie 2014;

-    Hotărârea Guvernului R.Moldova cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, nr. 270 din 08 aprilie 2014.

 

 

Persoanele interesate vor prezenta în Cancelaria Oficiului Avocatului Poporului dosarul candidatului la funcţia de expert naţional care va cuprinde:

a)    Curriculum Vitae;

b)   copia buletinului de identitate;

c)    scrisoare de motivare;

d)  dovada experienţei profesionale (copia carnetului de muncă, exemple de rapoarte sau alte  materiale concludente);

e)    copiile diplomelor de studii, certificatelor de calificare, cu relevanţă specifice în domeniu;

f)  scrisoare de recomandare din partea organizaţiilor societăţii civile şi/sau instituţiilor /organizaţiilor/experţilor  naţionale sau internaţionale în domeniu;

 

Concursul va avea loc în două etape:

1.     selectarea dosarelor;

2.     interviul

 

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate: 

23 noiembrie 2018, ora 17.00

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, nr.16

 

Date de contact: 060002654; 022 23 48 00,

e-mail: dumitru.darea@ombudsman.md

Persoana de contact: Dumitru Darea