A A A

Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Specialist principal, Secția financiar-administrativă

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI

anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție:

Specialist principal,

Secția financiar-administrativă

 

Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora. Oficiul Avocatului Poporului promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dezabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele cu HIV, persoanele LGBT sunt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.

    

1.   Informații generale privind funcția publică vacantă

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la executarea eficientă şi eficace a bugetului Oficiului Avocatului Poporului prin implementarea politicii de contabilitate și a proceselor logistice/ administrative, conform legislației în vigoare.

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea evidenței contabile a activelor fixe și a materialelor;
 2. Participarea la realizarea procedurilor de achiziții publice;
 3. Planificarea necesarului de bunuri și servicii, asigurarea funcţionalităţii bazei tehnico-materiale a Oficiului Avocatului Poporului;
 4. Asigurarea activităţii administrative în cadrul Oficiului Avocatului Poporului;
 5. Gestionarea patrimoniului Oficiului Avocatului Poporului.

 

Gradul de salarizare: 7, sporuri, alte plăți salariale, conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind salarizarea funcționarilor publici.

 

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

 

2.     Cerințe generale și specifice față de candidați

2.1.  Cerințe generale, conform Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

-    deține cetățenia Republicii Moldova;

-    posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-    are capacitate deplină de exercițiu;

-    nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-    este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;

-    are studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniile financiar și/sau evidenței contabile, drept, științe administrative;

-    în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

 

2.2.  Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și al fișei postului:

Experiență profesională - minimum 1 an în domeniu
Cunoștințe:

 • cadrul legislativ și normativ în domeniul de competență;
 • standardele în contabilitate;
 • logistica;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • raportare;
 • putere de concentrare în condiții de stres;
 • operare la calculator: Word, Excel, programa 1-C, Power Point, Internet.

Atitudini/ comportamente:

 • responsabilitate;
 • atenție la detalii;
 • orientare spre respectarea valorii umane și a drepturilor omului, acceptarea diversității la locul de muncă;
 • tendință spre autodezvoltare şi formare profesională continuă.

 

3.     Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

       Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea şi a intereselor personale
 • Legea nr.82 din 25 mai 2017 integrității
 • Legea nr.190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 52 din 03 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164 din 31 iulie 2015
  • Legea contabilităţii nr.113 din 24 aprilie 2007;
  • Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03 iulie 2015
  • Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 665 din 11 martie 2009
  • Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500 din 12 mai 1998
  • Catalogul Mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.538 din 21 martie 2003
  • Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 60 din 29 mai 2012
  • Clasificaţia bugetară, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015
  • Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015.

 

4.     Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • formularul de participare completat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a stagiilor de formare profesională continuă;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazier judiciar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

05 octombrie 2018, ora 17.00

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 16

Date de contact: 022 23 48 00, e-mail: angela.vasilascu@ombudsman.md

Persoana de contact: Vasilașcu Angela

 

 

 

 

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

[1] Formularul de participare 

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului adminis