A A A

Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant principal, Direcția promovarea drepturilor omului și comunicare

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI

anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție:

Consultant principal,

Direcția promovarea drepturilor omului și comunicare

 

Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora. Oficiul Avocatului Poporului promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dezabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele cu HIV, persoanele LGBT sunt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.

    

1.   Informații generale privind funcția publică vacantă

Scopul general al funcţiei:

Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităților de instruire în domeniul drepturilor și libertăților omului.

Sarcinile de bază:

 1. Participarea la elaborarea planului activităţilor de instruire în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;
 2. Organizarea, monitorizarea, evaluarea, după caz, și raportarea activităților de informare/instruire în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;
 3. Acordarea suportului metodologic  și informațional în domeniu formatorilor, altor persoane  din cadrul Oficiului Avocatului Poporului,  implicate în acțiunile de instruire;
 4. Participarea la elaborarea programelor educaționale formale și non formale în domeniul drepturilor omului;
 5. Elaborarea raportului privind realizarea planului activităților de instruire.

 

Gradul de salarizare: 10, sporuri, alte plăți salariale, conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind salarizarea funcționarilor publici.

 

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

 

2.     Cerințe generale și specifice față de candidați

2.1.  Cerințe generale, conform Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

-    deține cetățenia Republicii Moldova;

-    posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-    are capacitate deplină de exercițiu;

-    nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-    este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;

-    are studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniile pedagogiei, jurnalismului și comunicării;

-    în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

 

2.2.  Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și al fișei postului:

Experiență profesională - minimum 2 ani în domeniu.

Cunoștințe:

 • legislația privind activitatea Avocatului Poporului (Ombudsmanul) și Oficiului Avocatului Poporului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • standardele internaționale în domeniul drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție  a drepturilor omului;
 • metodologii de proiectare a programelor de instruire;
 • cunoașterea specificului instruirii adulţilor, formelor şi metodelor de instruire;
 • tehnici și metode eficiente de instruire;
 • o limbă de circulație internațională, nivelul B2.

       Abilități:

 • comunicare scrisă și verbală, eficientă/asertivă;
 • artă oratorică;
 • analiză și sinteză;
 • cooperare și colaborare;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

       Atitudini/comportamente:

 • orientare spre respectarea valorilor umane și a drepturilor omului;
 • tendinţă spre autodezvoltare şi formare profesională continuă.

 

3.     Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

       Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea şi a intereselor personale
 • Legea nr.82 din 25 mai 2017 integrității
 • Legea nr.190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 52 din 03 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164 din 31 iulie 2015
 • Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193 din 24 martie 2017

 

4.     Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • formularul de participare completat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a stagiilor de formare profesională continuă;
 • copia carnetului de muncă[2];
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar[3].

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

05 octombrie 2018, ora 17.00

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 16

Date de contact: 022 23 48 00, e-mail: angela.vasilascu@ombudsman.md

Persoana de contact: Vasilașcu Angela

 

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

[1] Formularul de participare 

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.