A A A

Cazuri soluţionate de avocaţii parlamentari în 9 luni ale anului 2013

În 9 luni ale anului curent, la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova au parvenit 1201 de cereri ale cetăţenilor. Cele mai frecvente motive de adresare sunt legate de pretinsele încălcări ale dreptului la acces liber la justiţie, dreptul la asistenţă şi protecţie socială, la proprietatea privată şi muncă, precum şi nerespectarea dreptului la securitate şi demnitatea personală. De asemenea în perioada menţionată avocaţii parlamentari şi funcţionarii CpDOM au primit în audienţă 2234 de cetăţeni.

Drept urmare a examinării cererilor admise şi pentru repunerea în drepturi a petiţionarilor,  au fost întocmite şi înaintate autorităţilor competente 168 de acte de reacţionare (avize, demersuri pentru intentarea unui proces penal/disciplinar în privinţa persoanei cu funcţii de răspundere care a comis încălcări ce au generat lezarea drepturilor omului; sesizări asupra cazurilor de încălcări a eticii de serviciu, tărăgănare şi birocratism; sesizări la Curtea Constituţională; acţiuni în judecată/cereri cu privire la intervenirea în proces pentru depunerea de concluzii, în conformitate cu art.74 CPC; acorduri de conciliere; autosesizări; sesizări de efectuare a investigaţiilor de expertiză; propuneri de perfecţionare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a aparatului administrativ).

Astfel, în 9 luni ale anului curent, au fost întocmite 54 de avize cu recomandări, care au fost transmise autorităţilor publice centrale şi locale. O bună parte a avizelor înaintate au fost îndeplinite. De asemenea, avocaţii parlamentari au intervenit de 15 ori către organele competente cu demersuri de intentare a proceselor disciplinare sau penale în privinţa persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis încălcări. În 4 cazuri a fost intentată urmărirea penală; în 4 – a fost emisă ordonanţa de refuz a începerii procedurii penale; alte 6 cazuri sunt în proces de examinare. Într-un caz s-a decis începerea procedurii disciplinare.

Pe linia MNPT au fost înaintate 6 demersuri (4 se referă la tortură, tratamente inumane şi degradante, iar în 2 cazuri s-a solicitat începerea procedurii disciplinare). Spre exemplu, la demersul avocatului parlamentar, Procuratura a dispus începerea urmăririi penale pe faptul maltratării condamnatului N.V. de către angajaţii Penitenciarului nr.13 din Chişinău. Tot la iniţiativa CpDOM, s-a dispus începerea urmăriri penale pe faptele de abuz sexual a rezidentelor spitalului psihoneurologic din or. Bălţi. În alt caz de intervenţie a avocatului parlamentar se referă la faptul maltratării de către angajaţii poliţiei de frontieră a patru minori ce au fost reţinuţi la trecerea hotarului de stat.

Avocaţii parlamentari au înaintat 11 sesizări persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile pe marginea cazurilor de neglijenţă admisă în activitate, de încălcare a eticii de serviciu, de tărăgănare şi birocratism. A fost semnalată existenţa problemelor de sistem vizînd neachitarea pensiei alimentare instituite prin hotărîrile judecătoreşti, exercitarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către conducătorii instituţiilor şcolar, preşcolare, organele de drept.

În calitate de mediatori, avocaţii parlamentari au soluţionat 5 plîngeri prin concilierea părţilor.

Pe 15.02.2013 avocatul parlamentar a aprobat acordul de conciliere încheiat între administraţia Gimnaziului „Ian Gaşec” şi cetăţeanul G.C. privind anularea procedurii de reducere a unităţii de lucrători auxiliari.

Prin acord de conciliere a fost soluţionată problema invalidului de gr. II, cetăţeanul Z.V.  în litigiul cu gospodăria locativ comunală de la locul de trai.

La 27.03.2013, între SRL „Noul Ered” şi cetăţeanul E.A. a fost încheiat un acord de conciliere care prevedea achitarea petiţionarului a restanţei la salariu.

Pe 28.05.2013 a fost încheiat un acord de conciliere între OSC Bălţi şi cetăţeanul B.L. privind primirea cererii şi eliberarea răspunsului conform legii.

După examinarea cererilor, avocaţii parlamentari sunt în drept să adreseze în instanţele de judecată cereri în apărarea intereselor petiţionarilor. Acest mecanism este aplicat în cazurile de încălcare în masă gravă a drepturilor omului şi libertăţilor constituţionale ale omului, în cazuri de o importanţă socială deosebită sau în cele în care este necesar de apărat interesele unor persoane ce nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare.

În perioada de referinţă au fost trimise 21 de cereri de chemare în judecată în apărarea intereselor petiţionarilor, implicit  4 – cu privire la intervenirea în proces pentru depunerea concluziilor în temeiul prevederilor art. 74 din Codul de procedură civilă.

Spre exemplu, avocatul parlamentar a înaintat cerere de chemare în judecată în interesele cetăţeanului S.C. privind asigurarea unui trai decent şi încasarea plăţilor pentru munca forţată.

Avocatul parlamentar a înaintat o cerere de chemare în judecată în interesele pensionarului M.C. pentru apărarea dreptului la proprietate şi obligarea GAS „Fîntîna Recea” de a restitui cota valorică ce-i aparţine cu drept de proprietate conform documentelor confirmatoare.

Avocatul parlamentar a înaintat cerere de chemare în judecată în interesele minorului din satul Scumpia, mun. Bălţi privind apărarea dreptului fundamental la învăţătură, consfinţit în art. 35 din Constituţie. Ombudsmanul a intervenit în legătură cu închiderea unor clase din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”.