A A A

Avocatul Poporului, în calitate de mediator, a ajutat să fie repus în drepturi un tînăr cu dizabilități

 Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, acționînd în temeiul Legii  nr.52  din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), în calitate de  mediator, a mediat și a soluționat prin încheierea unui acord de conciliere cazul petiționarului A.K[1]., persoană cu dizabilități, care a depus o petiție la Avocatul Poporului la 05 aprilie 2016. În adresarea sa, petiționarul  se referea la încălcarea dreptului la protecție specială și sprijin din partea statului în realizarea dreptului la instruire. Tînărul A.K, absolvent al unei Școlii profesionale din Chișinău, este încadrat în grad de dizabilitate accentuată fără termen.  În iulie 2014 dînsul a depus actele pentru înscrierea la concursul de admitere la Școala profesională, la meseria ”Bucătar”. Dat fiind faptul că avea statut de copil cu dizabilitate a solicitat comisiei de  admitere, să fie  înscris la studii în condiții speciale, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățămînt secundar profesional din Republica Moldova. În plus, minorul (la acel moment) a prezentat comisiei de admitere copia dispoziției Consiliului local de unde locuia, despre numirea în calitate de tutore a bunicii sale.

Directorul adjunct pe educație, a fost informat despre faptul că A.K. este în imposibilitate să prezinte la momentul depunerii actelor certificatul de dizabilitate, deoarece se afla în proces de reexpertizare la Consiliul teritorial pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă. Între timp, petiționarul a prezentat extrase din cartela medicală, certificat de la medicul de familie care atestă faptul că acesta fusese încadrat în grad de dizabilitate. Petiționarul a obținut certificatul de dizabilitate doar  la 12.09.2014, după care l-a prezentat la Școala profesională pentru a fi admis la studii. În plus, este de menționat că petiționarul are o dizabilitate fizică care este vizibilă.

În pofida faptului că a prezentat certificatul de dizabilitate,  tînărul, care  a  dorit foarte mult să-și facă studiile la această instituție  a fost înmatriculat doar în bază de contract, fiind nevoit să achite suma de 3200 de lei taxa pentru studii și de 1500 lei pentru cazare în cămin, deși avea tot dreptul de a beneficia de acestea gratuit.  

În cadrul investigării acestui caz  angajații Oficiului  Avocatului Poporului au constatat că Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățămînt secundar profesional din Republica Moldova aprobat prin ordinul Ministrului educației nr.647 din 16 iunie 2014 în pct.4 stipulează expres că copiii cu dizabilități cu grad sever și accentuat, precum și copiii cu deficiențe fizice și senzoriale sînt înmatriculați fără concurs, iar la meseriile (profesiile) suprasolicitate  vor fi  alocate 20% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară. A.K. în baza de date a instituției vizate figurează ca persoană cu dizabilitate de gradul II (accentuată).   

Mai mult ca atît, examinînd copia Contractului, în a cărui bază a fost încasată taxa pentru studii, s-a constatat că în document lipsește semnătura tutorelui.

Examinarea acestui caz  a trezit îngrijorarea Avocatului Poporului în aspect de respectare a drepturilor copilului, care în conformitate cu prevederile constituționale se bucură de regim special de asistență în realizarea drepturilor lor, dar și din perspectiva  pregătirii profesionale și stimulării integrării în muncă a persoanelor cu dizabilități. Și mai alarmantă devine situația în care persoanele, care prin prisma atribuțiilor sale trebuie să manifeste un grad sporit de diligență și respect în raport cu copiii/persoanele cu dizabilități prin acțiunile sale admit violarea drepturilor  omului.

În acest context, amintim că  prin ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, Republica Moldova s-a angajat să protejeze copiii de orice gen de discriminare, să le asigure o bună securitate socială  şi condiţii pentru dezvoltare intelectuală şi fizică cît mai completă.

Articolul 3 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului  menţionează că ”în toate acţiunile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de protecţie socială, de către tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, interesele  superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate.”

Avînd în vedere că dreptul la învățătură în Republica Moldova este garantat,   ocrotirea de către stat a copilului constituie o preocupare politică, socială şi economică de prim ordin, dar și asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale a acestora, acțiunile administrației      instituției de învățămînt menționate nu pot fi tolerate și nu se încadrează în prioritățile stabilite de stat în domeniul protecției drepturilor copilului și a persoanelor cu dizabilități.  

În procesul examinării cazului părțile au ajuns la o soluție reciproc acceptabilă în vederea soluționării cererii prin conciliere.

Astfel administrația Școlii profesionale,în rezultatul acordului încheiat, la 21 aprilie 2016,a restituit tînărului A.K. suma încasată  pentru achitarea taxei de studii  (perioada de studii 2014-2015),  în mărime de 3200 lei, iar petiționarul  A.K. nu mai are pretenții față de administrația Școlii profesionale cu referire la cerințele invocate în cererea depusă către Avocatul Poporului. 

De asemenea în cadrul medierii cazului s-a convenit asupra faptului că administrația Școlii profesionale pe viitor va depune toată diligența pentru a asigura respectarea  drepturilor copilului, în special a categoriilor privilegiate, prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățămînt profesional tehnic post-secundar din Republica Moldova.    

 

 

 

 

                                              [1] Numele petiționarului este schimbat.